Vol 1, No 86 (2015)

№ 1 (86) – 2015

Table of Contents

V.D. Vyedyenyeyev, S.T. Omelchuk, O.V. Kuzminska, A.M. Grinzovsky
O.I. CHERKASOV, O.I. KOVALCHUK, I.V. DZEVULSKA, ,V.N. TITARENKO, A.V. MALIKOV
I. LITVINENKO, K.A. KRYVONOS, M.G. SHCHERBAN
O.E. KHALLOTHE
E.Shkolnik Shkolnik
A.A. GLUSHAK, I.V GUNAS
S.M. KUCHERIAVCHENKO
E. V. ANTONENKO, G.D. ZHABOEDOV
V.D. BARZYLOVYCH, T. V. POCHINOK, A.D. BARZYLOVYCH, M. U. GUDZIY
O.I. ZHUKOVTSEVA, VO. MALANCHUK, V.S. KYSELIOV KYSELIOV, Y.V CHUPURNIY
I.N. KOLOMYTSEVA, D.E. VOLKOV, D.A. LOPI VOLKOV, N.I. YABLUCHANSKY, D.A. Lopin
V. MELLINA
N. V. NETYAZHENKO, A.I. PASTUSHINA, A. V, O.M. HERULA
O.B. NEKHANEVICH
M.A. OVDII, V.M. KORSHAK,, E. V. KOSTUCHENKO
L. PRYSTUPIUK
M.S. STEPANCHENKO, O.S. FEDORUK,, I.P. BURDENIUK,, O. V. BLINDER,, V.I. Burdeniuk
K.A. CHYMPOY, M. V. BOBYK, K.A. SYROTA,, I.L. NEMISH, N.D. PAVLYUKOVI
G.E. DEGTIAROVA, M.V. KHAITOVYCH,, L.V NATRUS
V. MONASHNENKO, N. GORCHAKOVA, I. CHEKMAN
T. NAHORNA, N. GORCHAKOVA, O. LYSENKO, I. CHEKMAN